ജിന്ന് എന്ന സൃഷ്ടി

മനുഷ്യന്‍റെ കേള്‍വിശക്തിക്കും കാഴ്ചശക്തിക്കും ബുദ്ധിശക്തിക്കും പരിമിതികളും പരിധികളുമുണ്ട്. തന്‍റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന്‍ ബോധവാനായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്‍റെ ദുര്‍ബലതയെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു നിസ്സാര ജീവിയാണ് പുല്‍ച്ചാടി. മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ കേള്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ചില ശബ്ദങ്ങള്‍ പുല്‍ച്ചാടികള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ കാണുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത പല പ്രകാശരശ്മികളും നമ്മുടെ ശിരസ്സിനു മുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കു കടന്നു ചെല്ലാന്‍ സാധിക്കാത്ത ധാരാളം മേഖലകളുമുണ്ട്.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു : " ഐഹികജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായത് അവര്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു" [30 :7].

"അറിവില്‍ നിന്ന് അല്‍പമല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല" [17 :85].

"ദുര്‍ബലനായിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌" [4 :28]. ഈ ദുര്‍ബലത അവന്‍റെ ബുദ്ധിക്കും കാഴ്ചക്കും കേള്‍വിക്കുമുണ്ട്.

"അതല്ല, മനുഷ്യന് അവന്‍ മോഹിച്ചതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?" [53 :24]

"ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷമെല്ലാം പേനയായിരിക്കുകയും സമുദ്രം മഷിയാകുകയും അതിനു പുറമെ ഏഴു സമുദ്രങ്ങള്‍ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ വചനങ്ങള്‍ എഴുതിത്തീരുകയില്ല. തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു" [31 :27].

ഇമാം റാസി (റ) എഴുതുന്നു : "അല്ലാഹുവിന്‍റെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുകയില്ല" [രാശി 13 :157].

ജിന്നും പ്രപഞ്ചവും

ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ കോടിക്കണക്കിനു ജീവികളുണ്ട്. അവയില്‍ നഗ്നമായ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നവയുണ്ട്. ചിലത് ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്താല്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നവയാണ്. ഒരു തുള്ളി ശുക്ലം നമ്മുടെ നഗ്നമായ കണ്ണുകള്‍കൊണ്ട് നോക്കിയാല്‍ അതില്‍ യാതൊരു ജീവികളെയും കാണാന്‍ സാധ്യമല്ല. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാല്‍ കോടിക്കണക്കിനു ജീവനുള്ള ബീജങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ പല ശക്തികളുമുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തി, കാന്തികശക്തി തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ കണ്ണുകള്‍കൊണ്ടും ആധുനിക ഉപകരങ്ങള്‍കൊണ്ടും കാണുവാന്‍ സാധ്യമല്ല. ചില സ്വഭാവങ്ങള്‍ കൊണ്ടും അടയാളങ്ങള്‍ കൊണ്ടുമാണ് നാം ഇവയുടെ അസ്ത്വിത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രവാചകന്മാരും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചില സൃഷ്ടികളില്‍ നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. മലക്കുകള്‍, ജിന്നുകള്‍ എന്നിവ ഇവയില്‍ പെടുന്നു. ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ അവന്‍റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ അസ്ത്വിത്വം മനസ്സിലാക്കാനാകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങള്‍, വാനലോകത്തുള്ള അത്ഭുതങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ്.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു : "നാം അവര്‍ക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ അവരുടെ ശരീരങ്ങളിലും ദിക്കുകളിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. തീര്‍ച്ചയായും അവന്‍ സത്യമാണെന്ന് അവര്‍ക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് വരെ " [ഫുസ്സിലത്ത് 53].

"ദൃഡമായി വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭൂമിയില്‍ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട്; നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലും. എന്നിട്ട് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ?" [51 :20 ,21].

അതായത് അല്ലാഹുവില്‍ വിശ്വസിക്കുവാന്‍ മാത്രമല്ല, ദൃഡമായി വിശ്വസിക്കുവാന്‍ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത്പോലും ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്‍റെ അസ്ത്വിത്വം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. എന്നാല്‍ മലക്കുകള്‍, ജിന്നുകള്‍ മുതലായവയുടെ അസ്ത്വിത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുവാന്‍ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യുത പ്രവാചകന്മാരുടെ അറിയിപ്പും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനകളും മാത്രമാണ് മലക്കുകളിലും ജിന്നുകളിളുമുള്ള വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടിത്തറ. അദൃശ്യകാര്യങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കല്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ അനിവാര്യമാണ്. മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ.

അഗ്നിയില്‍ നിന്ന്

മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതു വസ്തുവില്‍ നിന്നാണെന്നു പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ വിവരിക്കുന്നില്ല. പ്രകാശത്തില്‍ നിന്നാണെന്നു ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ജിന്നിന്‍റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അഗ്നിയില്‍ നിന്നാണെന്നു ഖുര്‍ആനില്‍ ധാരാളം സൂക്തങ്ങളില്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ മലക്കുകളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് അല്ലാഹുവിന്‍റെ സൃഷ്ടികളായ ജിന്നുകളുടെ അസ്ത്വിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുവാന്‍ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ പറയുന്നു : "അതിനു മുമ്പ് (മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിനു) ജിന്നിനെ അത്യുഷ്ണമുള്ള അഗ്നി ജ്വാലയില്‍ നിന്ന് നാം സൃഷ്ടിച്ചു" [15 :27].

"തീയുടെ പുകയില്ലാത്ത ജ്വാലയില്‍ നിന്ന് ജിന്നിനെയും അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചു" [55 :15].

"നിങ്ങള്‍ ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യുക എന്ന് നാം മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം (ഓര്‍ക്കുക), അവര്‍ സുജൂദ് ചെയ്തു; ഇബ്'ലീസ് ഒഴികെ. അവന്‍ ജിന്നുകളില്‍ പെട്ടവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ കല്പന അവന്‍ ധിക്കരിച്ചു" [18 :50].

അവന്‍ (അല്ലാഹു) പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ നിന്നോട് കല്‍പിച്ചപ്പോള്‍ സുജൂദ് ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ നിനക്കെന്ത് തടസ്സമായിരുന്നു ? അവന്‍ പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ അവനെക്കാള്‍ (ആദമിനെക്കാള്‍) ഉത്തമനാകുന്നു. എന്നെ നീ അഗ്നിയില്‍ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്‌. അവനെ നീ സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണില്‍ നിന്നും. [7 :12]

ജിന്നിന്‍റെ പ്രകൃതി

അല്ലാഹുവിന്‍റെ സൃഷ്ടികളില്‍ പ്രധാനമായും രണ്ടു വിഭാഗമാണ് എന്നാണ് ഖുര്‍ആനിന്‍റെ അധ്യാപനത്തില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്‌. ഇച്ചാശക്തിയും സ്വതന്ത്രമായ ഉദ്ദേശ്യവും കഴിവും അല്ലാഹു നല്‍കിയവയാണ് ഒന്ന്. ഇച്ചാ ശക്തിയും സ്വതന്ത്രമായ ഉദ്ദേശ്യവും ഇല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്‍റെ പ്രാപഞ്ചിക വ്യവസ്ഥക്ക് വിധേയ മായി ചാലിക്കുന്നവയാണ് മറ്റൊന്ന്. അതില്‍ പെട്ടവരാണ് മലക്കുകള്‍.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആന്‍ പറയുന്നു : "അപ്പോള്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മതമല്ലാത്ത മറ്റു വല്ല മതവുമാണോ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? (വാസ്തവത്തില്‍) ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവരെല്ലാം അനുസരണയോടെയോ നിര്‍ബന്ധിതമായോ അവന്ന് കീഴ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്‌. അവനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവര്‍ മടക്കപ്പെടുന്നതും" [3 :83].

"അല്ലാഹുവിന്നാണ് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവരെല്ലാം പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌. സ്വമനസ്സോടെയും നിര്‍ബന്ധിതരായിട്ടും. പ്രഭാതങ്ങളിലും സായാഹ്നങ്ങളിലും അവരുടെ നിഴലുകളും (അവന്ന് പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു.)" [13 :15].

സൂര്യന്‍, ചന്ദ്രന്‍, നക്ഷത്രങ്ങള്‍, പര്‍വതങ്ങള്‍ പോലെയുള്ള അചേതന വസ്തുക്കള്‍, മൃഗങ്ങള്‍, പക്ഷികള്‍, സസ്യങ്ങള്‍, മറ്റുള്ള ജീവികള്‍ ഇവയെല്ലാം അല്ലാഹുവിനു നിര്‍ബന്ധിതമായ നിലക്ക് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവയുമാണ്. അതാണ്‌ അല്ലാഹു അവയ്ക്ക് നല്‍കിയ പ്രകൃതം. എന്നാല്‍ സ്വമനസ്സാല്‍ അല്ലാഹുവിനു കീഴ്പ്പെട്ടവരും സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുന്നവരും എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക മനുഷ്യരും ജിന്ന് വര്‍ഗവുമാണ്. ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും അല്ലാഹുവിന്‍റെ കല്പനകള്‍ അനുസരിക്കുവാനും ധിക്കരിക്കുവാനും ഇച്ചയും സ്വാതന്ത്ര്യവും കഴിവുമുണ്ട്.

ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യുവാന്‍ അല്ലാഹു കല്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ മലക്കുകള്‍ എല്ലാം തന്നെ സുജൂദ് ചെയ്യുകയും ഇബ്'ലീസ് വിസമ്മതിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം അതിന്‍റെ ഒരു കാരണമായി അല്ലാഹു പ്രസ്താവിച്ചത് അവന്‍ ജിന്ന് വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ടവനായിരുന്നുവെന്നാണ്. ജിന്നുകള്‍ക്ക്‌ ശിക്ഷയും രക്ഷയുമുണ്ടെന്നു അല്ലാഹു പറഞ്ഞതില്‍ നിന്നും, അവരിലേക്ക്‌ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചുവെന്നു അല്ലാഹു വിവരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും, മനുഷ്യരെപ്പോലെത്തന്നെ നന്മയും തിന്മയും തെരെഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ബുദ്ധിയും കഴിവും അവര്‍ക്കുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

"ജിന്നുകളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സമൂഹമേ, എന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിവരിച്ചുതരികയും ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് താക്കീത് നല്‍കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളില്‍ നിന്നുതന്നെയുള്ള ദൂതന്‍മാര്‍ നിങ്ങളുടെ അടുക്കല്‍ വരികയുണ്ടായില്ലേ? അവര്‍ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരായിത്തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐഹികജീവിതം അവരെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ സത്യനിഷേധികളായിരുന്നു വെന്ന് സ്വദേഹങ്ങള്‍ക്കെതിരായി തന്നെ അവര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു" [6 :130].

ജിന്നുകള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞതായി പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരിക്കുന്നു. "ഞങ്ങളാകട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ സദ്‌വൃത്തന്‍മാരുണ്ട്‌. അതില്‍ താഴെയുള്ളവരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്‌. ഞങ്ങള്‍ വിഭിന്ന മാര്‍ഗങ്ങളായിതീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു" [72 :11]. "ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ കീഴ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്‌. അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ ആര്‍ കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്തരക്കാര്‍ സന്‍മാര്‍ഗം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു" [72 :14].

ജിന്ന് വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട സത്യനിഷേധികളായ വിഭാഗത്തിനാണ് ശൈത്വാന്‍ (പിശാച്), ഇബ്'ലീസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. ഇബ്'ലീസും ശൈത്വാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു വിഭാഗത്തിനുള്ള രണ്ടു നാമങ്ങള്‍ മാത്രം. മനുഷ്യരിലുള്‍പ്പെട്ട സത്യനിഷേധികള്‍ക്കും അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കും ശൈത്വാന്‍ എന്ന് പറയും.

by അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി @ ജിന്ന്,പിശാച്,സിഹ്'ര്‍ from യുവത ബുക്സ്

സദ്‌'വിചാരങ്ങളെ വളര്‍ത്തുക

അബൂകബ്ശ ഉമറുബ്നുസഅ'ദുല്‍ അന്മാരിയ്യ് (റ)ല്‍ നിന്നും നിവേദനം : "റസൂല്‍ (സ) ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാന്‍ കേട്ടു : 'ഞാന്‍ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധയോടെ ഗ്രഹിക്കുക. നിശ്ചയം ഈ ദുനിയാവ് നാലുപേര്‍ക്ക് ഉള്ളതാണ്.

ഒരാള്‍, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ധനവും ജ്ഞാനവും നല്‍കി. അയാളതില്‍ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും രക്തബന്ധം ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യത അറിഞ്ഞു നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു, എങ്കിലദ്ദേഹം ഉന്നത സ്ഥാനീയനാകുന്നു.

മറ്റൊരാള്‍, അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ജ്ഞാനം നല്‍കി, ധനം നല്‍കിയില്ല. എങ്കിലും സദ്‌വിചാരത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയും : എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഇന്ന വ്യക്തിയെപ്പോലെ ആകുമായിരുന്നു. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ആളുടെ അതേ ഉദ്ദേശ്യത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. എന്നാല്‍ ഇരുവരുടെയും പ്രതിഫലം തുല്യമാണ്.

വേറൊരാള്‍, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ധനം നല്‍കി, ജ്ഞാനം നല്‍കിയില്ല. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ അജ്ഞതയാല്‍ ധനം ദുര്‍വ്യയം ചെയ്തു. തന്‍റെ നാഥനെ ഭയന്നില്ല, രക്തബന്ധം ചേര്‍ത്തില്ല, നാഥനോടുള്ള കടമകളൊന്നും നിറവേറ്റിയില്ല. എങ്കിലദ്ദേഹം നീചസ്ഥാനീയനാകുന്നു.

നാലാമത്തെയാള്‍, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ധനമോ ജ്ഞാനമോ നല്‍കിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു : എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടായാല്‍ എന്നയാള്‍ (മൂന്നാമാതെയാല്‍) ചെയ്ത പോലെ ഞാനും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അതായിരുന്നു അയാളുടെ മനോവിചാരം. എങ്കില്‍ ഇരുവരുടെയും പാപം തുല്യമാകുന്നു" [തുര്‍മുദി].

സമൂഹമനസ്സിന്‍റെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണിവിടെ പ്രവാചകന്‍ (സ) വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. ചിത്രം എത്ര വ്യക്തമാണ്! ഈ ചിത്രത്തെ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അതിന്‍റെ ആമുഖത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍ (സ) നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്. സമ്പന്നനും ജ്ഞാനിയുമായ വ്യക്തി സൃഷ്ടാവിനെ സ്മരിക്കുന്നവന്‍, സമസൃഷ്ടി സ്നേഹമുള്ളയാള്‍. സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും അതുണ്ടായാല്‍ ഇത് പോലെയാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാള്‍. അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ ഇരുവരും തുല്യരാണ്.

മറ്റു രണ്ടുപേരില്‍ ഒരാള്‍ സമ്പന്നനാണ്. സകല വൃത്തികേടുകളുമുണ്ട്. ആഡംബരപ്രിയനും സുഖലോലുപനും സ്വാര്‍ഥിയുമാണ്. സൃഷ്ടാവിനോടോ സൃഷ്ടികളോടോ ബാധ്യതകളൊന്നും നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല. മറ്റൊരാള്‍ക്ക് ധനമോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല. എന്നാലും മനോവിചാരം വികലമാണ്. മനസ്സ് സുഖലോലുപതക്കും വൃത്തികേടുകള്‍ക്കും കൊതിക്കുന്നു. പണമുണ്ടായാല്‍ തനിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന വിചാരത്തിലാണ്. തിന്മകള്‍ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന ഇയാള്‍ നീചവിചാരത്താല്‍ നികൃഷ്ടനാണ്. ഇയാള്‍ക്കും തിന്മകളില്‍ മുഴുകി പ്രവേശിച്ച മറ്റെയാള്‍ക്കും പാപം തുല്യമാണ്. അനന്തരഫലവും തത്തുല്യമായിരിക്കും. അല്ലാഹു നമ്മെ രക്ഷിക്കട്ടെ.

ഒരു സത്യവിശ്വാസി നീചകര്‍മ്മങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളേയും വര്‍ജിക്കേണ്ടവനാണ്. സദ്‌കര്‍മ്മങ്ങളെയും സദ്‌വിചാരങ്ങളെയും വളര്‍ത്തേണ്ടവനുമാണ്. സദ്‌'വിചാരം സദ്കര്‍മതുല്യം പ്രതിഫലാര്‍ഹമാണ്. ദുര്‍മോഹങ്ങളും ദുഷ്ചിന്തകളും ദുഷ്കര്‍മ്മതുല്യം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.

അല്ലാഹുവേ, സദ്‌'വിചാരഭാവങ്ങളെ ഞങ്ങളില്‍ നീ നില നിര്‍ത്തേണമേ...
ദുര്‍വിചാരങ്ങളെ ദുരീകരിക്കാന്‍ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ...
(ആമീന്‍)

By സഈദ് ഫാറൂഖി @ ഹദീസ് ചിന്തകള്‍ from യുവത ബുക്സ്

ഇസ്‌ലാമും തീവ്രവാദവും

ഇസ്‌ലാം എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം തന്നെ സമാധാനം എന്നാണ്. "അല്ലാഹു സമാധാനത്തിന്‍റെ ഭവനത്തിലേക്ക്‌ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു" എന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരുവിധ തീവ്രവാദത്തേയും ഭീകരവാദത്തേയും ഖുര്‍ആന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രവാചകന്‍റെ പ്രബോധനത്തിന്‍റെ പ്രഥമഘട്ടം മക്കയിലായിരുന്നു. പതിമൂന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍. ഇക്കാലമത്രയും നിഷ്ടൂരമായ മര്‍ദന പീഡനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവാചകരും അനുചരന്മാരും വിധേയരായി. പക്ഷെ, പ്രതിക്രിയകള്‍ക്കോ അക്രമങ്ങള്‍ക്കോ അവരാരും മുതിര്‍ന്നില്ല. സഹനത്തിന്‍റെ നീണ്ട പതിമൂന്നു സംവത്സരങ്ങള്‍.

മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനത്തിനു ശേഷം സ്വന്തമായൊരു രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധന്മാരുമടങ്ങുന്ന പൌരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് രാഷ്ട്രധര്‍മ്മത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു അനിവാര്യഘട്ടത്തില്‍ പ്രതിരോധം എന്ന നിലക്കാണ്‌ യുദ്ധം പോലും ഖുര്‍ആന്‍ [22 :39] അനുവദിക്കുന്നത്.

യുദ്ധഘട്ടത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ പ്രവാചകന്‍ (സ) പഠിപ്പിച്ചു. നിരപരാധികളെ വധിക്കരുത്, സ്ത്രീകളെ ദ്രോഹിക്കരുത്, കൃഷി നശിപ്പിക്കരുത്, കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കരുത്....

ഇത്തരം ശിക്ഷണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയാകാന്‍ കഴിയുക?

മതത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍പോലും തീവ്രത പുലര്‍ത്തുന്നത് പ്രവാചകന്‍ വിലക്കി. "മതത്തില്‍ തീവ്രത പുലര്‍ത്തിയവന്‍ നശിച്ചത് തന്നെ". തീവ്രതക്കും ജീര്‍ണതക്കുമിടയിലുള്ള ഒരു മധ്യമ സമൂഹമെന്ന നിലക്കാണ്‌ ഖുര്‍ആന്‍ മുസ്‌ലിംകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

മതത്തിന്‍റെ കാതലായ വശം വിട്ടുവീഴ്ചയും ഗുണകാംക്ഷയുമാണ്. "വിട്ടുവീഴ്ച ഏതൊരു കാര്യത്തെയും മനോഹരമാക്കാതിരിക്കില്ല" എന്നും "മതമെന്നാല്‍ ഗുണകാംക്ഷ' യാണെന്നും പ്രവാചകന്‍ (സ) പഠിപ്പിച്ചു.

പ്രവാചകനെയും അനുചരന്മാരെയും നിരന്തരം മര്‍ദിക്കുകയും പലരെയും വധിക്കുകയും നാട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത ശത്രുക്കള്‍ ബന്ധിതമായി പ്രവാചകസന്നിധിയില്‍ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പ്രവാചകന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: "നിങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രരാണ്, നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു".

മഹാനായ ഈ പ്രവാചകന്‍റെ അനുയായികള്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദികളാവാന്‍ കഴിയുക?

from പ്രപഞ്ചനാഥന്‍റെ സന്ദേശം by ദി ട്രൂത്ത്‌

ജീവിതത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങള്‍

ഒരു ദിവസം പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് നബി കഅബയോട് ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം എതിരാളികളില്‍ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഉത്ബതുബ്‌നു റബീഅ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: മുഹമ്മദ്, എനിക്ക് താങ്കളുടെ പിതാവിനെ അറിയാം. അബ്ദുള്ളയുടെ മകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ താങ്കള്‍ക്കു സമൂഹത്തില്‍ നല്ല സ്ഥാനവുമുണ്ട്. താങ്കളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ അറിയുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളെ താങ്കള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിരര്‍ ഥകമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. പൂര്‍വികര്‍ക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചുവെന്നാരോപിക്കുന്നു. താങ്കള്‍ ഇതവസാനിപ്പിക്കണം. പകരം ഞങ്ങള്‍ വിലപ്പെട്ട പാരിതോഷികങ്ങള്‍ നല്‍കാം.

'എന്താണത്?' പ്രവാചകന്‍ ചോദിച്ചു.

'താങ്കള്‍ ഇച്ചിക്കുന്ന ധനം നല്കി സമ്പന്നനാക്കാം. ഇനി സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെങ്കില്‍ താങ്കളെ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ നേതാവായി അംഗീകരിക്കാം. ആജ്ഞകള്‍ നിറവേറ്റാം. അധികാരമാണ് വേണ്ടതെങ്കില്‍ രാജാവായി വാഴിക്കാം. സ്ത്രീകളെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഞങ്ങളിലെ സുന്ദരികളെ ഒരുക്കി നല്‍കാം. പകരം ഞങ്ങളുടെ ചെയ്തികളെ എതിര്‍ക്കാതിരുന്നാല്‍ മതി.'

തന്റെ ആദര്‍ശ സ്ഥിരതയുടെ തിളക്കം കൊണ്ടും മഹിതമായ ധാര്‍മിക ബോധം നല്‍കുന്ന കരുത്തുപയോഗിച്ചും ഈ ഓഫറുകള്‍ നിരാകരിക്കാന്‍ സത്യദൂതന് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

'എനിക്ക് പണമോ അധികാരമോ ആധിപത്യമോ ആവശ്യമില്ല. സ്ത്രീകളെയും വേണ്ട. ഞാന്‍ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരന്‍ മാത്രമാണ്. ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലത്. നിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നാഥന്‍ തീരുമാനിക്കും'

ആ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിന് മുന്‍പില്‍ ഉത്ബ നിരാശനായി മടങ്ങി.

എക്കാലത്തെയും മനുഷ്യരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന വര്‍ണഭേദങ്ങളാണ് പ്രവാചകന്റെ നേരെയും വെച്ചു നീട്ടിയത്. അതു നിരാകരിക്കാന്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ആ തെളിമ ചരിത്രം സ്വയം രേഖപ്പെടുത്തിവെക്കുന്നു. വരും തലമുറകള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നു. പൊതു രംഗത്തും മത രംഗത്തുമുള്ള ഏതൊരാളുടെ മുന്‍പിലും ഒരു ദീപ ശിഖയായി ജ്വലിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു. ശരിയായ ദിശ കാണിച്ചു തരുന്നു.

ഈ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ വീണു പോകുമ്പോള്‍ വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍ അഴുക്കു പുരളുന്നു. കുടുംബങ്ങളില്‍ താളം പിഴക്കുന്നു. സമൂഹത്തില്‍ അരാചകത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രമേണ സര്‍വനാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ കാരണമായിത്തീരുന്നു.

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു: 'സ്ത്രീകള്‍, പുത്രന്‍മാര്‍, സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിന്നും വെള്ളിയില്‍ നിന്നുമായി അട്ടിയിടപ്പെട്ട കൂമ്പാരങ്ങള്‍, ലക്ഷണമൊത്ത കുതിരകള്‍, കാലികള്‍, കൃഷിയിടങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോടുള്ള പ്രേമം മനുഷ്യര്‍ക്ക് അലങ്കാരമായി തോന്നിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ വിഭവങ്ങളാകുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലാകുന്നു ചെന്ന്‌ചേരാനുള്ള ഉത്തമ സങ്കേതം' (വി:ഖുര്‍ആന്‍ 3:14)

ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളെ ഏതു വഴി സ്വീകരിച്ചും വാരിപ്പുണരുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് നേരും നെറിയും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും വിജയവും.

by എം ടി എം @ നേര്‍രേഖ from വര്‍ത്തമാനം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

ഭയപ്പെടുക, വിചാരണ കാത്തിരിക്കുന്നു

"ഒരാള്‍ക്കും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുക. (അന്ന്‌) ഒരാളില്‍ നിന്നും ഒരു ശുപാര്‍ശയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരാളില്‍നിന്നും ഒരു പ്രായശ്ചിത്തവും മേടിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. അവര്‍ക്ക് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുകയുമില്ല". [അദ്ധ്യായം 2 ബഖറ 48]

ഭൌതികജീവിതത്തില്‍ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. കൂട്ടുകാര്‍, ബന്ധുക്കള്‍, നാട്ടുകാര്‍, നേതാക്കള്‍, സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍, അയല്‍ക്കാര്‍, സമ്പത്ത്, അധികാരം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങള്‍ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നു. അധികാരവും ആള്‍ബലവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അന്യായമായ പലതും ഇവിടെ നേടിയെടുക്കാം. ശിക്ഷാര്‍ഹരായവര്‍ പോലും സ്വാധീനങ്ങളുടെ ബലത്തില്‍ കുറ്റവിമുക്തരായി മാറുന്നു. സമ്പത്തും അധികാരവും എന്ത് നെറികേടും ചെയ്യാന്‍ ചിലരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പണം കൊടുത്തു ജഡ്ജിമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നവരും പോലിസ് സ്റ്റേഷന്‍ പോലും ആക്രമിച്ചു കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരും ഈ ലോകത്ത് വിരാജിക്കുന്നു.

പല കടുത്ത ശിക്ഷകളും അനുഭവിക്കുന്നതിനു പകരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം പിഴയായി നല്‍കിയാല്‍, ശിക്ഷയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് കാണാം. പല ഉന്നതന്മാരുടെയും ശുപാര്‍ശകളുണ്ടെങ്കില്‍ ചിലര്‍ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും ഉയരത്തിലെത്താനും കഴിയുന്നു. എന്നാല്‍ ഭൌതിക ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടാത്ത ഒരു ലോകമാണ് പരലോകം.

'സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ്' എന്ന നയം അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാകുന്ന ലോകമാണ് പരലോകം. ആര്‍ക്കും ആരെയും സഹായിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ആര്‍ക്കും മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിപോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങള്‍ തന്നെ ഭയാനകവും വലിയതുമാണ്. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായി റബ്ബിന്‍റെ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് അവര്‍ക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടാവുക. ഖുര്‍ആനിക വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചു സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് ഭയപ്പാടുകള്‍ ഇല്ലാതിരിക്കുക.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് മക്കളെയോ മക്കള്‍ക്ക്‌ മാതാപിതാക്കളേയോ സഹായിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ദിവസമാണ് പരലോകത്തേത്. മുഹമ്മദ്‌ നബി (സ) സ്വന്തം പുത്രി ഫാത്വിമ (റ)യോട് പറഞ്ഞത് 'നരകത്തില്‍ നിന്നും നിന്‍റെ ശരീരത്തെ നീ കാത്തു കൊള്ളുക' എന്നാണ്.

മക്കള്‍ , ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍, മാതാപിതാക്കള്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നെല്ലാം ഓടിപ്പോകുന്ന ദിനം എന്നാണ് ഖുര്‍ആന്‍ ആ ദിവസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. [അദ്ധ്യായം 80 അബസ 34 -37]. തങ്ങളുടെ സല്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മാത്രമാന് ഏതൊരാള്‍ക്കും കൂട്ടിനുണ്ടാവുക. നബി (സ) പറഞ്ഞു : "ഒരാളുടെ മയ്യിത്തിനെ മൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍ പിന്തുടരും. അതില്‍ രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ചു പോവുകയും ഒന്ന്മാത്രം കൂടെ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യും. സമ്പത്ത്, കുടുംബം, പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയാണവ". ഇതില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടാവും. ബാക്കിയെല്ലാം തിരിച്ചുപോകും. അതിനാല്‍ പരലോക വിജയത്തിനായി നാം പണിയെടുക്കുക.

by അബ്ദു സലഫി @ പുടവ മാസിക

Popular ISLAHI Topics

ISLAHI visitors