മസ്‌ലഹത്ത്‌

മനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ടാവുന്ന വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള അകൽച്ചക്കും ചിലപ്പോൾ കലഹങ്ങൾക്കും കാരണമാവാറുണ്ട്‌. സമൂഹത്തിലെ സ്വതന്ത്രബുദ്ധിയും തന്റേടവുമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്‌ സ്വന്തമായ വീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായ ഗതികളുമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിഷയത്തിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രണ്ട്‌ പേരേയോ രണ്ട്‌ വിഭാഗങ്ങളേയോ കാലാകാലം ശത്രുക്കളായി നിർത്താൻ പാടില്ല. തെറ്റിനിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ യോജിപ്പ്‌ (മസ്‌ലഹത്ത്‌) ഉണ്ടാക്കാൻ സമൂഹത്തിന്ന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്‌. അതിനാൽ മസ്‌ലഹത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയെന്നത്‌ പുണ്യകർമ്മമാണ്. മസ്‌ലഹത്ത്‌ സ്വീകരിക്കൽ ബാധ്യതയുമാണ്.

 മസ്‌ലഹത്ത്‌ പൂർണ്ണമാവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു :

 1. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വേണ്ടത്ര ന്യായങ്ങളുള്ളതിനാൽ മൂന്നമത്തെ ഒരു കക്ഷി മസ്‌ലഹത്തിനായി ശ്രമിക്കണം.

 2. മസ്‌ലഹത്ത്‌ ശ്രമം നടത്തുന്നവർ നീതിമാന്മാരും നിഷ്പക്ഷരുമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം.

 3. ആ മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനം എന്തു തന്നെയായാലും (ചിലപ്പോൾ നമുക്കെതിരായാലും) സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

 4. മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച കക്ഷികൾ, ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും മധ്യസ്ഥ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധമുൾക്കൊള്ളുകയും വേണം.

 5. മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തവർ നന്മയാഗ്രഹിക്കാത്തവനായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും വേണം.

 by ഹുസൈൻ മടവൂർ @ പ്രാസ്ഥാനിക ചിന്തകൾ