പള്ളികൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങൾ

ഇസ്‌ലാമിക സമൂഹത്തിൽ പള്ളികൾക്കുള്ള സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. ആരാധനാലയമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും കൂടിയായാണ് ഇസ്‌ലാം പള്ളിയെ കണക്കാക്കുന്നത്‌. സാഷ്ടാംഗം (സുജൂദ്‌) ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർഥത്തിൽ 'മസ്ജിദ്‌' എന്നാണ് പള്ളിക്ക്‌ അല്ലാഹു നൽകിയ പേര്. നമസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കുവാനും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താനും മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള കേന്ദ്രമായി പള്ളികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

 "പള്ളികൾ അല്ലാഹുവിനുള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റാരേയും വിളിച്ചു പ്രാർഥിക്കരുത്‌ ". 72:18 "ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അല്ലാഹു അവനു വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കിവെക്കും". (ബുഖാരി, മുസ്‌ലിം)

 പള്ളി നിർമ്മിക്കുക എന്നാൽ പണിത്‌ വെക്കുക എന്നതല്ല; മറിച്ച്‌ അതിൽ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കാനും നമസ്കാരം നിലനിർത്താനും മറ്റു ഇസ്‌ലാമിക കർമ്മങ്ങൾ സജീവമായി നിർവ്വഹിക്കാനും ആളുകൾ വേണം. പള്ളി നിർമ്മാണം പോലെ പള്ളിപരിപാലനവും ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ പ്രവർത്തനമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളായ പള്ളികൾ ആരുടേയും സ്വന്തം വകയല്ല. അവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നതിന്ന് ആർക്കും വിലക്ക്‌ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൂടാ.

പൂജക്ക്‌ വേണ്ടി നട തുറക്കുകയും ശേഷം നടയടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റു സമുദായക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പോലെയല്ല മുസ്‌ലിം പള്ളികൾ. അവ ആഴ്ചയിലെ ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തെ സർവീസിംഗിനു വേണ്ടി മാത്രം തുറക്കപ്പെടേണ്ടവയുമല്ല. നേരെ മറിച്ച്‌ മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌ നേതൃത്വം നൽകുകയും യാത്രയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നിരാലംബർക്കും ആശ്രയമേകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ ഏതുനേരവും സജീവമായി നിലകൊള്ളേണ്ട സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമത്രെ പള്ളി. 

by അബ്ദുൽജബ്ബാർ തൃപ്പനച്ചി @ നമസ്കാരം (യുവത ബുക്ക്‌ ഹൗസ്‌)